Jak Działa InPay

Jak szybkołatwobezpłatniebez prowizji zacząć przyjmowanie płatności Bitcoin


Mimo, że Bit­coin sam w sobie jest tech­no­lo­gią o ogrom­nych moż­li­wo­ściach, to w przypadku zastosowania w handlu pojawia się kilka problemów, dla których InPay oferuje rozwiązanie, aby umoż­li­wić szer­szą adop­cję cyfro­wej waluty.

  • Zamro­że­nie kursu z momentu sprze­daży to pod­sta­wowa funk­cja, któ­rej ocze­kuje rynek. Przyj­mo­wa­nie płat­no­ści w każ­dej obcej walu­cie pociąga za sobą poten­cjalne pro­blemy zwią­zane ze zmianą ceny w rela­cji do lokal­nej waluty. Ten pro­blem szcze­gól­nie doty­czy Bit­coin, którego kurs cechuje się dużą zmiennością
  • Wła­ści­ciel biz­nesu, który chce sku­pić się na pro­wa­dze­niu swo­jej dzia­łal­no­ści, a nie na spe­ku­la­cji na rynku walu­to­wym, ma gwa­ran­cję, że na konto ban­kowe zosta­nie prze­lana kwota w rów­no­war­to­ści wysta­wio­nych fak­tur i para­go­nów. Przed­się­biorca otrzy­muje prze­lew na konto o takiej samej war­to­ści jaką otrzy­małby gotówką.


Rejestracja
Aplikacja
Akceptuj Bitcoin

Dla firm, które już wcze­śniej roz­wa­żały akcep­ta­cję płat­no­ści Bit­coin lub zde­cy­do­wały się już na wyko­rzy­sta­nie dostęp­nych narzę­dzi (elek­tro­nicz­nych port­feli) InPay ofe­ruje nastę­pu­jące udogodnienia:

 

  • Płat­no­ści bez pro­wi­zji, czyli brak koniecz­no­ści księ­go­wa­nia roz­bież­no­ści wyni­ka­ją­cych z przyj­mo­wa­nia płat­no­ści elektronicznych
  • Uni­ka­towe adresy wpłat dla każ­dej trans­ak­cji, które pozwa­lają na zacho­wa­nie tajem­nicy han­dlo­wej i nie udo­stęp­nia­nie infor­ma­cji o obrotach
  • Moż­li­wość przyj­mo­wa­nia tylko wpłat bez moż­li­wo­ści wypła­ca­nia środ­ków, co eli­mi­nuje ryzyko wypła­ce­nia środ­ków przez nie­upraw­nio­nego pra­cow­nika firmy
  • Powią­za­nie z płat­no­ściami meta danych trans­ak­cji jak numery para­go­nów / fak­tur dla lep­szego raportowania
  • Zasto­so­wa­nie np. w gastro­no­mii, czyli dedy­ko­wane konta dla pra­cow­ni­ków, zamknię­cia zmiany itp.

 

Przy każ­dej pró­bie doko­na­nia trans­ak­cji auto­ma­tycz­nie wyszu­kujemy naj­lep­sze oferty kupna z róż­nych giełd z całego świata. Dzięki temu InPay jest w sta­nie zara­biać na róż­ni­cach kur­so­wych bez pono­sze­nia ryzyka. W InPay dążymy do celu aby osoby pła­cące otrzymywały kurs wymiany lep­szy niż na poszcze­gól­nych giełdach.