Akceptuj płatności Bitcoin


 Tanie

Bar­dzo niskie prowizje

Bit­coin umoż­li­wia doko­ny­wa­nie płat­no­ści bez wyso­kich pro­wi­zji spo­ty­ka­nych w roz­wią­za­niach opar­tych o płat­no­ści kar­tami oraz usuwa cał­ko­wi­cie ryzyko ope­ra­cji “chargeback”.

Bezpieczne

Brak ryzyka kursowego

Już nie musisz oba­wiać się gwał­tow­nego zacho­wa­nia kursu cyfro­wych walut. Na Twoje konto ban­kowe tra­fia dokładna rów­no­war­tość z wysta­wio­nych para­go­nów i faktur.

Szybkie

Bły­ska­wiczne płatności

Typowa trans­ak­cja trwa do kilku sekund. Potwier­dze­nie zapłaty poja­wia się już po chwili. W więk­szo­ści przy­pad­ków trwa to kró­cej niż płat­ność kartą!


Misja InPay

Usługa InPay zro­dziła się z marze­nia o tym, aby doko­na­nie płat­no­ści cyfrową walutą było moż­liwe wszę­dzie tam gdzie na co dzień pła­cimy kartą lub gotówką.

Jeste­śmy pełni pasji i prze­ko­nani o nie­uchron­no­ści ogrom­nych zmian w spo­so­bie w jaki myślimy o pieniądzach.

Dla Kogo?

Jeżeli jesteś wła­ści­cie­lem pla­cówki han­dlo­wej pra­gną­cym uzy­skać dostęp do coraz więk­szej grupy klien­tów — entu­zja­stów cyfro­wej waluty Bit­coin, stwo­rzy­li­śmy usługę wła­śnie dla Ciebie.

Twoja restau­ra­cja, pub, kawiar­nia lub sklep może uzy­skać dostęp do sys­temu płat­no­ści, z któ­rego korzy­sta już ponad 4500 firm na całym świe­cie.

Kon­kretne Korzyści

Masz dosyć wyso­kich pro­wi­zji narzu­ca­nych przy płat­no­ściach kar­tami kre­dy­to­wymi? Oba­wiasz się ryzyka chargeback?

Rozu­miemy to. Płat­no­ści Bit­coin pozwa­lają zre­du­ko­wać koszty trans­ak­cji, a otrzy­mane pie­nią­dze nie mogą być Ci ode­brane przez nie­uczciwe dzia­ła­nia dru­giej strony transakcji.

Akcep­ta­cja Bit­coin wpro­wa­dza jed­nak kilka nowych pro­ble­mów, które posta­no­wi­li­śmy roz­wią­zać. Chcesz dowie­dzieć się wię­cej? Zapra­szamy do kontaktu.